Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego (zwana dalej: Polityką) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem).
 2. Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostąpnym miejscu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Janusz Rybarski, adresem e-mail: carotty@20tau.com - zwany dalej Administratorem"
 4. Bezpieczeństwo Danych.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: danymi osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imią i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 6. Cel przetwarzania danyh
 7. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. Przykładowo: (I) dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeżli Użytkownik wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły);

 8. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
  • zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie Usług (Konto) lub podjącie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostąpnych na naszej stronie);
  • prezentowanie reklam dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców
  • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Użytkowniku, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje)
  • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich w przypadku korzystania z większości funkcjonalności serwisu Internetowego i Aplikacji;
  • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
  • prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników.

 9. Administrator może przetwarzać w szczególności nastąpujące dane osobowe użytkowników:
  • dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, (w szczegąlności: imią i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego oraz pozostaąe dane zebrane w trakcie korzystania ze Serwisu Internetowego;
  • dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
  • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, w aplikacjach mobilnych w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,

 10. Konsekwencje niepodania danych.
 11. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalnoąci naszego serwisu na przykład do rejestracji Konta. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Serwisie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 12. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy , której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta.
 13. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:
  • dobrowolnie wyrażonych zgód np. osób przystąpujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • obowiązujących przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stroną trzecią, w szczegąlności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 14. Czy Dane podlegają profilowaniu?
 15. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowaą danego Użytkownika, może zapoznawać sią z jego preferencjami, np. poprzez analizą tego jak cząsto odwiedza on Serwis Internetowy. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwać Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dziąki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe dziaąania cząsto będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści bądą najbardziej aktualne, a Użytkownik bądzie mógł szybko sią z nimi zapoznać.

 16. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
  • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeżli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrządnych wobec interesów Użytkownika).

 17. Przez jaki okres będą przechowywane dane?
 18. Dane osobowe mogą byą przechowywane przez okres korzystania ze Serwisu Internetowego (przy czym mogą zostaą usuniąte po trzech latach od ostatniej aktywnoąci Uąytkownika w ramach Serwisu Internetowego), w przypadku dziaąaą marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, a jeżli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zaleąnoąci od kwestii technicznych, do czasu usuniącia tych plików przy pomocy ustawieć przeglądarki / urządzenia (przy czym usuniącie plików nie zawsze jest tożsame z usuniąciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

  W każdym przypadku:
  • dane osobowe bądą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. ksiągowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
  • dane osobowe bądziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeą przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  • W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

 19. Pliki "cookies"
 20. W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plikąw cookies (lub o funkcjonalnoąci zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis Internetowy, w tym w ramach Aplikacji, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Serwisu Internetowego i Aplikacji, niezależnie czy pozostają jego Użytkownikami (dalej również osoba odwiedzająca).

  W Serwisie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostąp do informacji na komputerze bądż innym urządzeniu podąłczonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Serwisu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań osoby odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty w Serwisie Internetowym, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie osoby odwiedzającej.

 21. Podsumowanie
 22. W każdej chwili można skontaktowaą sią z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki

  Administrator uwzglądniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osąb fizycznych o rónym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochroną przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostąpnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochroną przetwarzania może osłabić ich skutecznoć przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.